Nesting Dolls

$45.00

Christmas Set of 3 Nesting Dolls

$33.00

Lot of 3 nesting dolls sets

$29.00

5 pieces set, size 15 cm/6"

$27.00

5 pieces set; height 15 cm/6" tall

$5.80

3 pieces set; height 9 cm/3.7" tall

$8.00

Size 5 pieces set; height 10 cm/4" tall

$12.00

Size: 11 cm/ 4-1/3" tall

$11.50

Size 3 pieces set; height 12 cm/5" tall

$10.50
6 pieces set, 12.5 cm/5" tall
$11.00

5 pieces set, size 10 cm/4"

$5.90

3 pieces set; height 9.5 cm/3-4/5"