Nesting Dolls

38.79

Christmas Set of 3 Nesting Dolls

28.45

Lot of 3 nesting dolls sets

25.00

5 pieces set, size 15 cm/6"

23.28

5 pieces set; height 15 cm/6" tall

5.00

3 pieces set; height 9 cm/3.7" tall

6.90

Size 5 pieces set; height 10 cm/4" tall

10.34

Size: 11 cm/ 4-1/3" tall

9.91

Size 3 pieces set; height 12 cm/5" tall

9.05
6 pieces set, 12.5 cm/5" tall
9.48

5 pieces set, size 10 cm/4"

5.09

3 pieces set; height 9.5 cm/3-4/5"